2020 China Business 

Developement Trip 

Stay tuned for 2020 schedule
2016-2019
C2CAN China Business Development Trip Footprints
Wuhan
Changsha
The Greater Bay Area
Shanghai, Hangzhou,
Jiaxing, Ningbo
Beijing, Tianjin
Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Zhuhai
2020 Schedule

* C2 iBridge will provide Travel Assistance for early bird application. Please contact us info@c2can.com for details.

Be the early bird to apply for the China Trip in April 2020. Stay tuned for the itinerary of Shenzhen, Foshan, Shanghai , Hangzhou, Wuhan, Nanjing & Beijing.

Copyright © 2019 C2iBridge